Kompanija Ingel doo Rakovacje u saradnji sa Holandskom kompanijom Bluecon koja proizvodi postrojenja nove generacije za rešavanje problema otpadnih komunalnih voda u naseljenim mestima.
Ingel doo Rakovac nudi tehnologiju prečišćavanja otpadnih, sanitarnih voda, Bluecon tehnologijom, namenjenih pre svega za naselja od 500 do 10 000 stanovnika.

Osnovni cilj tretmana je da se iz otpadne vode uklone rastvorene i suspendovane materije i da se voda prečisti do traženog nivoa za puštanje u recipijent:

Blog sema

 

Šematski prikaz uređaja za prečišćavanje otpadne vode:

Unutrasnja sema

 

Osnovni princip rada ovog uređaja se zasniva na primarnom prečišćavanju otpadnih voda (mehaničkom i fizičko hemijskom).
Prikaz postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda:

Grafika

Faze procesa:
1. Pre-tretman odpadnih voda

2. Flotacija
3. Filtracija
4. Moduli za poliranje i dezinfekciju
5. Odvođenje mulja

1. Pre-tretman otpadnihvoda-Pomoću rešetk ikoje se postavljaju na ulazu postrojenja vrši se uklanjanje krupnih, ne rastvorivih I plivajućih materija.Njihova uloga je da štite uređaje i cevovode od oštećenja i zagušenja i da olakšaju dalji tretman otpadnih voda,( koriste se rešetke do 1 mm -spadaju u fine rešetke).

1PreTretman

 

Na početku postrojenja moguće je ugraditi I puffer rezervoar za potrebe skladištenja otpadne vode pri niskim protocima.Ovo je važna mogućnost za uštedu uprocesu prečišćavanja.
Otpadna voda se nakon taloženja peska, i nakon finih rešetki, usmerava na Bluecon jedinicu.
Bluecon jedinica je smeštena u zgradi od cigle sa betonskim puferom koji je ukopan
. .Izgradnja zgrade i raspored modularnih jedinica je prilagođen zahtevima investitora.

2. Flotacija-proces prečišćavanja u flotacionom modulu
Proces koagulacije i flotacije je podeljen na dva dela: u jednom se vrši dodavanje koagulanta a zatim i flokulanta , dok se u drugom delu dozira vazduh kako bi formirane flokule isplivale na površinu .

Odatle se vrši uklanjanje plivajućeg sloja u deo gde se vrši taloženje ili sedimentacija mulja.
Čestice plutaju na vrhu I uklanjaju se skrimerom.

2Flotacija


3.Filtracija-
cilj otklanjanje zaostalih organskih materija i suspendovanih čvrstih materijala


3Filtracija

 

4.Moduli za poliranje i dezinfekciju—Svrha ovog tretmana otpadne vode je da obezbedi finalnu fazu tretmana otpadnih voda i time obezbeđuje njen viši kvalitet pre nego što se ona ispusti u životnu sredinu (more, reka, jezero, zemljište itd.).

4.Moduli z apoliranje i dezinfekciju

5.Odvođenje mulja

30% manje mulja nego u tradicionalnim tehnologijama prečišćavanja,
Odvođenje mulja radi se u kesama-jednostavan i ekonomičan način;
Povećanje sadržaja suvih čvrstih materija može se postići sušenjem vazduha i/ili kompostiranjem

Postupanje dalje sa muljem podleže propisima o odlaganju mulja.
Mulj ide na analizu- karakterizaciju i kategorizaciju kao otpad.

5.OdvodjenjeMulja

Unutrasnja sema

 

Uzorkovanje otpadne komunalne vode posle metode prečišćavanja Bluecon tehnologijom.
Dobijeni rezultati traženih parametra ispunjavaju uslove postavljeneDirektivom 91/271 i ispunjavaju ekološke uslove za daljekorišćenje vode.

Utrokovanje1

Uzrokovanje2

uzrokovanje3

Sa ovakvim parametrima prečišćene vode prednosti su:
niža cena prečišćavanja
manja potrošnja energije
manja investicija u infrastrukturu
manje otpadnog mulja do 30%
jednostavno upravljanje I održavanje
kratak period izgradnje 6-8 nedelja
manja površina zemljišta za izgradnju
smanjeno širenje neprijatnih mirisa
kapacitet jedne linije do 10000stanovnika
moguc paralelen rad dve linije do 20000stanovnika
sistem je pogodan za dodatno unapredjenje prečišćavanja