separator


01separatori Gornji otvor za proveru zaprljanosti zavojnice puža. 02separatori Zavojnica puža je tretirana inovativnim kompozitnim premazom volfram karbida i metal matrix-a.
03separatori Sito je izrađeno od nerđajućeg čelika sa hemijskim dodacima koje je otporno na razne reagense a dizajnirano je tako da se samo čisti. 04separatori Planetarni prenosnik-reduktor je konstruisan tako da ima mali gubitak energije a dug vek trajanja.
05separatori Otvori za nadgledanje zaptivki su tako izvedeni da omogućavaju vizuelnu inspekciju a pri tome onemogućavaju da do reduktora dospe osoka.
Zaptivanje se vrši pomoću tri zaptivača sa duplim usnama i masti pod pritiskom koje onemogućuju dodir osoke i ulja u reduktoru.
06.separatori Ulazne cevi su tako postavljenje da omogućavaju gravitaciono pražnjenje separatora kada se nekoristi i samim tim štite od smrzavanja
07separatori Oslononac ispred i sa strane sa ležajem za pužnu zavojnicu onemogućuje odstupanje od saosnosti prilikom obrtanja nezavisno od količine materijala u separatoru.
Separatori su uredjaji koji se koriste da bi se izvršila separacija / razdvajanje čvrste frakcije od tečne frakcije. Podjednako može da se koriste u industriji i na farmama. Dimenzije i kapaciteti zavise od veličine tj. količine materijala koji je potrebno razdvojiti kao i medjusobni odnosi dve frakcije. Primera radi isti separator može da se koristi i na svinjogojstvenim farmama kao i na stočnim farmama ili na živinarskim farmama samo treba izvršiti zamenu sita tj. koristiti grublja ili finija sita.